شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17

حرم حضرت ابوالفضل عباس(ع)

دردوره های گذشته اغلب کسانی که به ساخت حرم امام حسین(ع) همت گماشته اند به ساخت مرقد حضرت ابوالفضل(ع) نیز اهتمام نموده اند. در سال 271ه.ق ودرروزگار عضدالدوله بویه ساختمان مرقد بنا شد و درسال 1032ه.ق شاه طهماسب صفوی دستور داد که گنبد حرم او را کاشیکاری کنند وپنجره ای بر روی صندوق ان نصب کنند ورواق وصحن ان حضرت را سروسامانی داد وان رابا فرشهای گرانبها اراست پس از او شاه صفی دستور داد که چهار گلدسته درچهار طرف صحن بسازند.

رواق ها:

رواق شمالی:این رواق قبلا از دو رواق شرقی وغربی جدا می شد.درگوشه شمالی این رواق اتاقی قرار دارد که منتهی به زیرزمینی می گردد که به قبر مطهر ابوالفضل عباس علیه السلام می رسد. مقبره خاندان ال نواب وکتابخانه حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) دراتاق دیگری واقع شده است

رواق غربی:دو در دارد که یکی از درها(باب الرواق)نام دارد وبه صحن شریف باز می شود.

رواق شرقی : دراین رواق قبر تعدادی از خادمان حرم از خاندان ال طعمه وال زیا الدین وجود دارد.

رواق جنوبی: این رواق از طریق سه در به ایوان طلا متصل می گردد. دراول از جهت شرق به کشیک خانه مشرف است.

ایوان طلا:

ایوانی در مقدمه حرم مطهر قرار دارد وبر صحن مشرف است

صحن شریف:

چهارایوان وسیع دارد که همه حرم را دربر گرفته است. ایوانهای مذکور ان شامل: ایوان بالا سر و ایوان شرقی و ایوان قبله و ایوان شمالی می باشد.

درب های صحن شریف:

صحن ده دارد که عبارت است از: باب الامام حسن(ع)  و باب الامام حسین(ع) و باب موسی بن جعفر وباب امیرالمومنین و باب علی لهادی(ع) و باب الامام جواد(ع) وباب الرضا(ع) و باب الفرات وباب الرسول(ص) که به باب القبله معروف است.

باب الحسن (علیه السلام): درسمت غربی صحن قرار دارد وزوار از این در به حرم امام حسین(ع) مشرف می شوند.

باب الحسین (علیه السلام): درکنار باب الامام حسن(ع) قرار دارد.

باب صاحب الزمان(علیه السلام): علت تسمیه ان تبرک به نام امام زمان(عج) است.

باب موسی بن جعفر(علیه السلام): این در گوشه غربی صحن قرار دارد.

سقاخانه ها:

درگذشته دوسقاخانه وجود داشته است که اولی در زاویه شرقی و دومی درگوشه غربی صحن قرار دارد.

 

 

 

 

تلفن تماس : 09120149115