شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17
09120149115 02188307019
02188307019
09120149115

سید محمد

سیدمحمدفرزندامام هادی است و گفته شده مادرش حدیث نام داشت وی درحدود228ق درصریا درنزدیکی مدینه متولد شد ودرسال233ق که امام هادی به دستور متوکل عباسی به سامرا احضارشد سیدمحمد در صریاماند. درباره اینکه درچه سالی به سامرا نزدپدرش رفته است اطلاعاتی دردرست نیست اماگفته شده که درسال252ق ازسامرا راهی مدینه شد وهنگامی که به بلد رسی براثربیماری درگذشت ودرهمان جا دفن شد .

 

تلفن تماس : 09120149115