شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17

کهف العباس

 

کف العباس یامقام کف العباس نام دومکان درکربلا که گفته می شود دست های حضرت عباس(ع)برادر امام حسین(ع) روز عاشورا دراین مکان ها از تن جدا شد وبه زمین افتاد. این دو مقام که به مقام دست راست ومقام دست چپ حضرت عباس معروند درقسمت شمال شرقی وجنوب شرقی بیرون حضرت عباس (ع) ودر ورودی دوکوچه بازار مانند قرار دارند. دراین مکان نمادهایی درست شده و زائران انجا زیارت می کنند.

مقام دست راست ابوالفضل(ع) پنجره ای برنزی است که دردیوار خانه ای درکوچه الصحنی نزدیک باب العقلمی قرار دارد وبرروی دیوارنقاشی دوساعدبریده شده است که زیر انها نوشته شده است:(دراین محل دست ابوالفضل(ع) قطع شده است.)

مقام دست چپ عباس بن علی(ع) نیز پنجره ای برنزی باحاشیه ایینه کاری شده است وبرروی ان ادعیه واشعاری به زبان عربی نوشته شده است که متلعق به شاعر کربلایی شیخ محمدسراج است.]

 

 

 ]

تلفن تماس : 09120149115